Geometroidea of Canada

Family Geometridae

Subfamily Ennominae

Tribe Abraxini

Heliomata cycladata
Heliomata cycladata
Protitame matilda
Protitame matilda

Protitame virginalis
Protitame virginalis


Tribe Anagogini

Cepphis armataria
Cepphis armataria
Cepphis decoloraria
Cepphis decoloraria

Cepphis decoloraria
Cepphis decoloraria
Metanema determinata
Metanema determinata

Metanema inatomaria
Metanema inatomaria
Metarranthis amyrisaria
Metarranthis amyrisaria

Metarranthis amyrisaria
Metarranthis amyrisaria
Metarranthis angularia
Metarranthis angularia

Metarranthis angularia
Metarranthis angularia
Metarranthis duaria
Metarranthis duaria

Metarranthis duaria
Metarranthis duaria
Metarranthis indeclinata
Metarranthis indeclinata


Metarranthis mestusata
Metarranthis mestusata
Metarranthis obfirmaria
Metarranthis obfirmaria

Metarranthis obfirmaria
Metarranthis obfirmaria
Metarranthis refractaria
Metarranthis refractaria

Metarranthis warneri
Metarranthis warneri
Metarranthis warneri
Metarranthis warneri

Plagodis alcoolaria
Plagodis alcoolaria
Plagodis fervidaria
Plagodis fervidaria

Plagodis fervidaria
Plagodis fervidaria
Plagodis kuetzingi
Plagodis kuetzingi

Plagodis phlogosaria
Plagodis phlogosaria
Plagodis phlogosaria
Plagodis phlogosaria

Plagodis pulveraria
Plagodis pulveraria
Plagodis serinaria
Plagodis serinaria

Probole alienaria
Probole alienaria
Probole alienaria
Probole alienaria

Probole amicaria
Probole amicaria
Probole amicaria
Probole amicaria

Probole nepiasaria
Probole nepiasaria
Probole nepiasaria
Probole nepiasaria

Selenia alciphearia
Selenia alciphearia
Selenia kentaria
Selenia kentaria


Tribe Angeronini

Aspitates aberrata
Aspitates aberrata
Aspitates aberrata
Aspitates aberrata

Aspitates conspersarius
Aspitates conspersarius
Aspitates conspersarius
Aspitates conspersarius

Aspitates forbesi
Aspitates forbesi
Aspitates forbesi
Aspitates forbesi

Aspitates orciferaria
Aspitates orciferaria
Aspitates orciferaria
Aspitates orciferaria

Aspitates orciferaria
Aspitates orciferaria
Aspitates orciferaria
Aspitates orciferaria

Aspitates taylori
Aspitates taylori
Aspitates taylori
Aspitates taylori


Euchlaena amoenaria
Euchlaena amoenaria
Euchlaena effecta
Euchlaena effecta

Euchlaena effecta
Euchlaena effecta
Euchlaena irraria
Euchlaena irraria

Euchlaena irraria
Euchlaena irraria
Euchlaena johnsonaria
Euchlaena johnsonaria

Euchlaena johnsonaria
Euchlaena johnsonaria
Euchlaena madusaria
Euchlaena madusaria

Euchlaena madusaria
Euchlaena madusaria
Euchlaena marginaria
Euchlaena marginaria

Euchlaena marginaria
Euchlaena marginaria
Euchlaena obtusaria
Euchlaena obtusaria

Euchlaena obtusaria
Euchlaena obtusaria
Euchlaena obtusaria
Euchlaena obtusaria

Euchlaena serrata
Euchlaena serrata
Euchlaena serrata
Euchlaena serrata

Euchlaena tigrinaria
Euchlaena tigrinaria
Euchlaena tigrinaria
Euchlaena tigrinaria

Lytrosis unitaria
Lytrosis unitaria
Lytrosis unitaria
Lytrosis unitaria

Xanthotype sospeta
Xanthotype sospeta
Xanthotype sospeta
Xanthotype sospeta

Xanthotype sospeta
Xanthotype sospeta
Xanthotype urticaria
Xanthotype urticaria

Xanthotype urticaria
Xanthotype urticaria
Xanthotype urticaria
Xanthotype urticariaTribe Azelinini

Pero ancetaria
Pero ancetaria
Pero behrensaria
Pero behrensaria

Pero behrensaria
Pero behrensaria
Pero honestaria
Pero honestaria

Pero mizon
Pero mizon
Pero morrisonaria
Pero morrisonaria

Pero occidentalis
Pero occidentalisTribe Baptini

Lomographa glomeraria
Lomographa glomeraria
Lomographa glomeraria
Lomographa glomeraria

Lomographa semiclarata
Lomographa semiclarata
Lomographa vestaliata
Lomographa vestaliata


Tribe Bistonini

Biston betularia
Biston betularia
Biston betularia
Biston betularia

Erannis tiliaria
Erannis tiliaria
Erannis tiliaria
Erannis tiliaria

Erannis tiliaria
Erannis tiliaria
Erannis vancouverensis
Erannis vancouverensis

Erannis vancouverensis
Erannis vancouverensis
Hypagyrtis piniata
Hypagyrtis piniata

Hypagyrtis piniata
Hypagyrtis piniata
Hypagyrtis unipunctata
Hypagyrtis unipunctata

Hypagyrtis unipunctata
Hypagyrtis unipunctata
Hypagyrtis unipunctata
Hypagyrtis unipunctata

Lycia rachelae
Lycia rachelae
Lycia rachelae
Lycia rachelae

Lycia ursaria
Lycia ursaria
Paleacrita merriccata
Paleacrita merriccata

Paleacrita vernata
Paleacrita vernata
Paleacrita vernata
Paleacrita vernata

Phigalia denticulata
Phigalia denticulata
Phigalia denticulata
Phigalia denticulata

Phigalia plumogeraria
Phigalia plumogeraria
Phigalia strigataria
Phigalia strigataria

Phigalia strigataria
Phigalia strigataria
Phigalia titea
Phigalia titea

Phigalia titea
Phigalia titea